Skip to content

Ein cynigion ar gyfer Green GEN Tywi Wysg

Cysylltiad trydan 132kV newydd a fydd yn cludo ynni glân a gwyrdd o eneraduron adnewyddadwy yng Nghymru i’r rhwydwaith trawsyrru cenedlaethol.

Amdanom ni

Mae Green GEN Cymru wedi’i leoli yng Nghymru ac mae’n datblygu rhwydweithiau ynni gwyrdd yng Nghymru i ddiwallu anghenion pobl, cymunedau a busnesau Cymru yn y dyfodol.

Bydd Green GEN Cymru yn dylunio, yn adeiladu ac yn gweithredu rhwydwaith dosbarthu 132kV (132,000-volt) newydd sydd ei angen i gysylltu prosiectau ynni adnewyddadwy newydd yng Nghymru â’r rhwydwaith trawsyrru trydan, gan helpu i sicrhau ynni gwyrdd i gartrefi a busnesau ledled Cymru a thu hwnt.

Gall ein rhwydwaith grid gwyrdd ddarparu datrysiad rhwydwaith rhanbarthol ar gyfer De a Chanolbarth Cymru. Bydd generaduron ynni adnewyddadwy yn gallu gwneud cais i gysylltu ag ef, gan leihau’r angen am fwy o seilwaith yn y dyfodol. Mae ganddo hefyd y potensial i gefnogi technolegau fel 5G a allai helpu ffermwyr, ysgolion a busnesau i fod ar flaen y gad ym maes technoleg, er eu bod wedi’u lleoli mewn ardal wledig. Gallai’r cysylltiad arwain at botensial ar gyfer buddsoddiad busnes yn yr ardal a chefnogi creu swyddi a sgiliau, a’r newid o danwydd ffosil i ynni adnewyddadwy ar gyfer gwresogi cartrefi a cherbydau trydan.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda chymunedau a rhanddeiliaid yng Nghymru wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau, er mwyn manteisio i’r eithaf ar y manteision a lleihau’r effeithiau i bobl leol.

Trwydded Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu Annibynnol

Mae Green GEN Cymru wedi gwneud cais am drwydded Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu Annibynnol (IDNO) gan Ofgem. Mae angen trwydded IDNO i ganiatáu i Green GEN Cymru gludo ynni adnewyddadwy o ble mae’n cael ei gynhyrchu i’r cartrefi a’r busnesau lle bydd yn cael ei ddefnyddio. Mae Ofgem wedi cadarnhau bod y cais yn cael ei asesu ar hyn o bryd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Green GEN Cymru www.greengencymru.com.

Beth fydd y prosiect yn ei gynnwys?

Bydd Green GEN Tywi Wysg yn cysylltu Parc Ynni arfaethedig Nant Mithil Bute Energy â’r System Drawsyrru Genedlaethol. 

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn cynnig cysylltiad 132kV (132,000-folt) newydd, tua 97 cilomedr o hyd rhwng is-orsaf ym Mharc Ynni Nant Mithil Bute Energy ac is-orsaf newydd, i’w datblygu gan y National Grid Electricity Transmission, ar y llinell trawsyrru 400kV (400,000-folt) bresennol ger Llandyfaelog, yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd Parciau Ynni arfaethedig Bute Energy, Aberedw a Bryn Gilwern, sydd ar gam datblygu cynharach, hefyd yn cysylltu â Green GEN Tywi Wysg, drwy’r un orsaf newid arfaethedig, gan leihau’r angen am gysylltiadau unigol o bob un o’r parciau ynni i’r System Drawsyrru Genedlaethol.

Image

Examples of what the wooden pole connection will look like - click the image above to open a gallery

Pam mae angen y prosiect hwn?

Mae potensial di-ben-draw i ynni adnewyddadwy yng Nghymru – yn enwedig o’r gwynt sy’n chwythu ar draws ein bryniau a’n mynyddoedd. Ond mae angen i ni sicrhau bod yr ynni gwyrdd sy’n cael ei gynhyrchu yn cyrraedd y cartrefi, ysbytai, ysgolion, busnesau a chymunedau sydd ei angen yng ngweddill Cymru a thu hwnt.

Gyda’i gilydd, gallai portffolio Bute Energy o ffermydd gwynt ar y tir, prosiectau solar ffotofoltaig a systemau storio ynni batri sydd wedi’u cydleoli fod â chapasiti wedi’i osod o fwy na 3GW erbyn 2030, gan wneud cyfraniad sylweddol tuag at gyrraedd targedau ynni adnewyddadwy Llywodraeth Cymru ac amcanion carbon sero net Llywodraeth y DU.

Adeiladwyd llawer o’r seilwaith trydan presennol yng Nghymru flynyddoedd lawer yn ôl i gludo trydan o hen orsafoedd pŵer tanwydd ffosil yn y gogledd a’r de. Nid oes gan y rhwydwaith presennol yng Nghanolbarth Cymru ddigon o gapasiti i gysylltu’r holl ynni adnewyddadwy newydd sydd ei angen arnom ar gyfer ein cartrefi a’n busnesau, yn lleol ac yn genedlaethol. 

Rydym ni angen seilwaith newydd ar frys er mwyn rhoi’r gorau i ddefnyddio tanwydd ffosil. Mae Green GEN Tywi Wysg yn ceisio mynd i’r afael â hyn drwy gysylltu Parc Ynni arfaethedig Nant Mithil Bute Energy â’r System Drawsyrru Genedlaethol. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Green GEN Cymru drwy fynd i’n prif wefan yma.

I gael rhagor o wybodaeth am y parciau ynni a gynigir gan Bute Energy, ewch i’w gwefan www.bute.energy.

Sut fydd cysylltiad Tywi Wysg yn edrych?

Wrth i ni ddatblygu ein prosiectau, rydym ni’n ystyried effeithiau gweledol y llinellau uwchben a sut gellir lliniaru’r rhain drwy lwybro gofalus; er enghraifft, ceisio osgoi trefi a phentrefi, ac ardaloedd sydd â dynodiadau amgylcheddol. 

Ein cynnig gwreiddiol ar gyfer cysylltiad 132kV Tywi Wysg oedd llinell uwchben cylched dwbl, wedi’i chario ar beilonau dur. 

Yn ein rownd gyntaf o ymgynghori yng ngwanwyn 2023, fe wnaethom ofyn i bobl am eu barn ar y llwybr rydym ni’n ei ffafrio ac unrhyw beth yr hoffent i ni ei ystyried wrth ddatblygu ein cynigion. Ers hynny, rydym wedi ystyried yn ofalus yr holl adborth a gawsom, ochr yn ochr ag asesiadau amgylcheddol a thechnegol pellach, ac rydym wedi gwneud nifer o newidiadau i’n cynigion.

Mae ein cynigion diwygiedig yn cynnwys llinell uwchben cylched sengl, wedi’i chynnal ar bolion pren o Barc Ynni arfaethedig Nant Mithil i orsaf newid newydd i’r de o’r A481 wrth droed Bryn Aberedw, a darn o gebl tanddaearol lle mae’r llwybr yn croesi Afon Tywi ger Llanarthne. Rydym hefyd wedi gwneud rhai newidiadau i’r llwybr mewn mannau eraill. 

Esbonio aliniad drafft y llwybr 

Datblygu’r prosiect yn dilyn rownd gyntaf yr ymgynghoriad

Yn dilyn rownd gyntaf yr ymgynghoriad yng ngwanwyn 2023, ble gofynnom i bobl am eu safbwyntiau ar y llwybr a ffefrir gennym ar gyfer Green GEN Tywi Wysg, fe wnaethom ailedrych ar y llwybr a ffefrir gennym o safbwynt amgylcheddol, technegol ac economaidd i weld a allem wneud newidiadau ar sail yr adborth a gafwyd, ein hasesiadau pellach a’n hymweliadau safle ein hunain.

Fe edrychom ar ble gallem wneud newidiadau i’r llwybr, ac roeddem hefyd wedi adolygu lle gallem newid y dechnoleg a’r seilwaith arfaethedig (er enghraifft, lle gallai fod yn fwy priodol defnyddio polion pren neu geblau o dan y ddaear yn hytrach na pheilonau dur).

Yn dilyn y gwaith hwn, fe wnaethom nodi aliniad drafft y llwybr (gan gynnwys safleoedd posibl ar gyfer polion a pheilonau) yn y llwybr a ffefrir.

Mae aliniad drafft y llwybr yn ystyried yr adborth a gawsom gan gymunedau a rhanddeiliaid, ac mae’n cynnwys ystyriaethau bioamrywiaeth, y dirwedd a’r golygfeydd, treftadaeth ddiwylliannol, coetiroedd, perygl llifogydd, daeareg a phriddoedd, defnyddiau tir eraill, ac anghenion technegol.

Map rhyngweithiol

Rydym wedi creu map rhyngweithiol sy’n dangos aliniad drafft y llwybr ar gyfer Tywi Wysg. Er hwylustod, rydym wedi rhannu aliniad drafft y llwybr yn bum rhan. 

Yn yr ail rownd hon o ymgynghori, rydym yn gofyn am eich adborth ar:
Unrhyw ffactorau rydych chi’n meddwl y dylem eu hystyried wrth ddatblygu ein cynigion ar gyfer aliniad llwybr drafft, yn cynnwys lleoliadau arfaethedig peilonau, polion pren, ceblau o dan y ddaear, gorsaf newid a safle’r is-orsaf.

Mae'r polion a'r peilonau ym mhob un o'r 5 adran wedi'u rhifo ar y map rhyngweithiol er mwyn cyfeirio atynt yn eich adborth.

Gallwch glosio i ardaloedd penodol yr hoffech eu gweld a chlicio ar y llwybr i weld rhif cyfeirnod y polyn/peilon.Mae crynodeb sy’n egluro sut mae’r llwybr wedi cael ei ddiweddaru ar gael drwy glicio ar y mapiau perthnasol isod.

Route sections:

Mae rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad, aliniad drafft y llwybr, a’n cynigion diwygiedig yn Llyfryn ymgynghoriad cam dau.

Yn dilyn y gwaith hwn, fe wnaethom nodi aliniad drafft y llwybr (gan gynnwys safleoedd posibl ar gyfer polion a pheilonau) wedi'i arwain gan y llwybr a ffefrir a adolygwyd.

Fe wnaethom ailedrych ar y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn Strategaeth Cysylltu’r Grid ac adolygu’r opsiwn ychwanegol, a’n casgliad yw mai’r opsiwn cysylltu mwyaf priodol o hyd yw is-orsaf newydd yn Sir Gaerfyrddin. Mae Strategaeth Cysylltu’r Grid wedi cael ei diweddaru i adlewyrchu’r gwaith hwn. 

Gwyddom y gall seilwaith newydd amharu ar gymunedau. Rydym ni wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i darfu cyn lleied â phosibl ar yr amgylchedd a’r rheini sy’n byw, yn gweithio ac yn mwynhau gweithgareddau hamdden yn agos at ein cynigion.