Neidio i'r cynnwys

Cwestiynau Cyffredin

Yma gallwch ddod o hyd i atebion i rai o’ch cwestiynau mwyaf cyffredin am brosiect Green GEN Tywi Wysg.

Mae Bute Energy yn gwmni ynni adnewyddadwy annibynnol sy’n cyfuno profiad ag arloesedd. Ein nod yw bod yn flaengar ym mhopeth a wnawn, ac rydym yn frwd dros ddod o hyd i ffyrdd gwell o ddarparu ynni adnewyddadwy gan ddefnyddio technoleg ddibynadwy sydd wedi’i phrofi.

Mae pencadlys Bute Energy yng Nghaerdydd ac mae’n canolbwyntio ar Gymru. Rydym wedi ymrwymo i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o adeiladu gwlad carbon isel a ffyniannus, gan ddarparu ynni glân a chefnogi cymunedau hyfyw, nawr ac yn y dyfodol.

Bydd Bute Energy yn dod yn ddatblygwr ynni adnewyddadwy ar y tir blaenllaw yn y DU, gan wneud cyfraniad sylweddol tuag at gyrraedd targedau ynni adnewyddadwy Llywodraeth Cymru ac amcanion carbon sero net Llywodraeth y DU.

Mae’r argyfwng ynni presennol wedi tynnu sylw at fregusrwydd ynni’r DU i rymoedd allanol, gyda goblygiadau sylweddol o ran fforddiadwyedd ynni.

Bydd ynni adnewyddadwy ar y tir yng Nghymru yn darparu mwy o ddiogelwch ynni, gan leihau’r ddibyniaeth ar danwydd ffosil sy’n cael ei fewnforio. Gwynt ar y tir yw’r dewis mwyaf cost-effeithiol ar gyfer trydan newydd yn y DU – sy’n rhatach na nwy, niwclear, glo ac ynni adnewyddadwy arall.

Mae Bute Energy wedi ffurfio partneriaeth â Copenhagen Infastrucure Partners (CIP), y bydd ei fuddsoddiad tymor hir yn ein galluogi i gyflymu’r gwaith o ddatblygu ein portffolio a dod â manteision sylweddol i Gymru o ran y gadwyn gyflenwi, sicrwydd a’r economi.  Mae CIP yn rheoli dros £116bn o gronfeydd seilwaith ynni yn fyd-eang, gan ganolbwyntio ar y sector ynni adnewyddadwy. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Bute Energy www.bute.energy.

Mae Green Generation Energy Networks Cymru (Green GEN Cymru) yn rhan o grŵp cwmnïau Bute Energy sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ac sy’n datblygu prosiectau ynni gwyrdd yng Nghymru i ddiwallu anghenion pobl, cymunedau a busnesau Cymru yn y dyfodol.

Bydd Green GEN Cymru yn dylunio, yn adeiladu ac yn gweithredu rhwydwaith dosbarthu 132kV newydd sydd ei angen i gysylltu prosiectau ynni adnewyddadwy newydd yng Nghymru â’r rhwydwaith trawsyrru trydan, gan helpu i sicrhau ynni gwyrdd i gartrefi a busnesau ledled Cymru a thu hwnt.

Mae Green GEN Cymru wedi gwneud cais am drwydded Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu Annibynnol (IDNO) gan Ofgem. Mae angen trwydded IDNO i ganiatáu i Green GEN Cymru gludo ynni adnewyddadwy o ble mae’n cael ei gynhyrchu i’r cartrefi a’r busnesau lle bydd yn cael ei ddefnyddio.  Mae Ofgem wedi cadarnhau bod y cais yn cael ei asesu ar hyn o bryd.

IDNOau yw cwmnïau sy’n datblygu, yn perchenogi, yn gweithredu ac yn cynnal rhwydweithiau dosbarthu trydan lleol llai (hyd at 132kv) yn y rhwydwaith Gweithredwyr Rhwydwaith Dosbarthu (DNO) rhanbarthol. Yn Ne Cymru, y DNO yw National Grid Electricity Distribution (NGED) a Scottish Power Energy Networks (SPEN) sy’n gyfrifol am y rhwydwaith dosbarthu trydan ledled Gogledd Cymru.

Gall ein rhwydwaith grid gwyrdd ddarparu ateb rhwydwaith rhanbarthol ar gyfer De a Chanolbarth Cymru. Bydd generaduron ynni eraill yn gallu gwneud cais i gysylltu ag ef, gan leihau’r angen am fwy o seilwaith yn y dyfodol.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda chymunedau a rhanddeiliaid yng Nghymru wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau, er mwyn manteisio i’r eithaf ar y manteision a lleihau’r effeithiau i bobl leol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Green GEN Cymru www.greengencymru.com.

Mae’r seilwaith trydan yn gwasanaethu Gogledd a De Cymru’n dda, ond mae Canolbarth Cymru’n cael ei gydnabod yn eang fel rhanbarth sy’n cael ei wasanaethu’n wael yn y cyswllt hwn.  Mae’r diffyg seilwaith trydan hwn wedi bod yn rhwystr o ran cyflawni targedau Llywodraeth Cymru ar gyfer cynhyrchu ynni gwynt ar y tir yn yr ardal a hefyd o ran caniatáu cyfleoedd i ddatblygu swyddi a sgiliau yn ardal Canolbarth Cymru.

Bydd Green GEN Cymru yn sicrhau bod y gwaith o ddylunio, cynllunio a darparu’r seilwaith hanfodol hwn yn digwydd yng Nghymru, gyda buddiannau Cymru a phobl Cymru yn flaenllaw.

Fel busnes ynni adnewyddadwy yng Nghymru, credwn ein bod mewn sefyllfa unigryw i weithio gyda chymunedau, tirfeddianwyr, rhanddeiliaid a chyflenwyr yng Nghymru i greu manteision economaidd a chymunedol i Gymru.

Adeiladwyd llawer o’r seilwaith grid presennol yng Nghymru flynyddoedd lawer yn ôl i gludo trydan o hen orsafoedd pŵer tanwydd ffosil yn y gogledd a’r de. Bydd cynhyrchu ynni yn y dyfodol yn dod yn bennaf o ffynonellau adnewyddadwy a bydd yn cael ei ddosbarthu’n fwy eang, felly bydd angen seilwaith grid newydd a’i ddiweddaru i gael yr ynni i’r cartrefi, yr ysbytai, ysgolion a’r busnesau sydd ei angen. Mae Bute Energy wedi ymrwymo i gysylltu ffynonellau newydd o ynni adnewyddadwy yn unol â thargedau Llywodraeth Cymru.

Mae gan ein rhwydwaith grid gwyrdd y potensial i ddarparu ateb rhwydwaith rhanbarthol ar gyfer y Canolbarth. Bydd generaduron ynni eraill yn gallu gwneud cais i gysylltu ag ef, gan leihau’r angen am fwy o seilwaith yn y dyfodol.

Mae portffolio Bute Energy yn cynnwys prosiectau ar wahanol gamau datblygu, a disgwylir i’r prosiectau cyntaf ddechrau’r gwaith adeiladu yn 2024.  Gyda’i gilydd, gallai’r portffolio o ffermydd gwynt ar y tir, prosiectau solar ffotofoltaig a systemau storio ynni batri sydd wedi’u cydleoli fod â chapasiti wedi’i osod o fwy na 3 GW erbyn 2030, gan wneud cyfraniad sylweddol tuag at gyrraedd targedau ynni adnewyddadwy Llywodraeth Cymru ac amcanion carbon sero net Llywodraeth y DU.

Gan weithio gyda phartneriaid lleol a chenedlaethol, bydd ein cynigion uchelgeisiol yn golygu ein bod yn cynyddu ynni adnewyddadwy yng Nghymru, gan helpu i fynd i’r afael â’r bygythiad mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol: yr argyfwng hinsawdd.

Bydd Green GEN Tywi Wysg yn caniatáu i fwy o ynni glân a gwyrdd a gynhyrchir yng Nghymru gyrraedd cartrefi a busnesau yng Nghymru a thu hwnt.

Bydd yn helpu i ddod â’r pŵer sydd ei angen arnom yn y dyfodol i gynhesu ein cartrefi, coginio ein prydau bwyd, a chadw ein cerbydau ar y ffordd – gan fodloni gofynion cynyddol yr 21ain ganrif.

A bydd yn helpu Cymru i gyrraedd ei tharged o 70% o ynni’r wlad yn dod o ynni adnewyddadwy erbyn 2030, cam hanfodol tuag at gyflawni allyriadau carbon ‘Sero Net’ erbyn 2050 i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae Green GEN Tywi Wysg yn cynnig llinell drydan uwchben 132kv newydd, a gefnogir gan dyrrau dellt dur (peilonau), sy’n cysylltu Parc Ynni Nant Mithil, ger Llandrindod â’r grid cenedlaethol ger Caerfyrddin, De Cymru. 

Mae’n rhan o fuddsoddiad mawr yng Nghymru gan Green GEN Cymru, rhan o grŵp Bute Energy, sy’n cynllunio tua 3GW o brosiectau ynni adnewyddadwy newydd a fydd yn creu swyddi, sgiliau a buddsoddiad yn economi Cymru ac yn helpu i sicrhau cyflenwadau ynni gwyrdd dibynadwy i Gymru a’r DU.

Mae’n ofynnol i brosiect Green GEN Tywi Wysg gludo ynni o ble y caiff ei gynhyrchu i ble y byddwn yn ei ddefnyddio yn ein cartrefi a’n busnesau.  Ar hyn o bryd nid oes seilwaith yn yr ardal sy’n gallu dosbarthu’r pŵer o’r Parc Ynni Nant Mithil arfaethedig i’r grid cenedlaethol.  Ein cynigion yw mynd â’r pŵer o’r parc ynni i is-orsaf newydd arfaethedig ar rwydwaith trawsyrru 400kV presennol y National Grid ger Caerfyrddin.  Cynigir gwneud y cysylltiad gyda llinell uwchben cylched dwbl 132kV. 

Yn ogystal â chysylltu Parc Ynni Nant Mithil â’r rhwydwaith trawsyrru trydan, bydd y llinell newydd hefyd yn gallu cysylltu parciau ynni yn y dyfodol sy’n cael eu cynllunio yn yr ardal hon o Gymru, gan leihau faint o seilwaith ychwanegol fydd ei angen yn y dyfodol. 

Mae Parc Ynni arfaethedig Nant Mithil i fod i ddechrau cynhyrchu trydan erbyn 2028, felly byddai angen i’r cyswllt newydd arfaethedig fod yn ei le erbyn hynny. Byddai’r Parciau Ynni eraill yn cael eu cysylltu ar ôl Parc Ynni Nant Mithil.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein dogfen Strategaeth Cysylltu â’r Grid Cam 1 Green GEN.

Bydd Green GEN Cymru yn talu am adeiladu a chynnal a chadw’r rhwydwaith dosbarthu trydan newydd, a bydd parciau ynni Bute Energy yn talu ffi flynyddol am ddefnyddio’r rhwydwaith dosbarthu, sy’n rhoi elw i Green GEN Cymru ar ei asedau.

Fel busnes ynni adnewyddadwy yng Nghymru, credwn ein bod mewn sefyllfa unigryw i weithio gyda chymunedau, tirfeddianwyr, rhanddeiliaid a chyflenwyr yng Nghymru i greu manteision economaidd a chymunedol i Gymru.  Gall ein rhwydwaith grid gwyrdd ddarparu ateb rhwydwaith rhanbarthol ar gyfer De a Chanolbarth Cymru. Bydd generaduron ynni eraill yn gallu gwneud cais i gysylltu ag ef, gan leihau’r angen am fwy o seilwaith yn y dyfodol.

Nid yw’r rhwydwaith dosbarthu presennol o amgylch safleoedd Bute Energy yn ddigonol i gludo faint o bŵer fydd yn cael ei gynhyrchu. Rydym wedi asesu amrywiaeth o bwyntiau cysylltu posibl er mwyn gallu allforio pŵer o safleoedd ffermydd gwynt Bute Energy. 

Fe wnaethom nodi cyfanswm o 11 pwynt cysylltu posibl, pedwar yn Lloegr a saith yng Nghymru. Roedd opsiynau llwybr i Loegr yn cyflwyno hyd llwybrau uwchben hirach yn gyffredinol, a’r effaith amgylcheddol gysylltiedig a mwy o gostau.

Y llwybr i Gaerfyrddin oedd â’r hyd llwybr byrraf a’r effaith bosibl isaf ar y dirwedd gyda’r lefelau uchaf o ddynodiadau amgylcheddol. Byddai hefyd yn caniatáu i Barciau Ynni eraill gysylltu â’r llinell newydd yn y dyfodol, gan helpu i gael mwy o ynni gwyrdd glân i’r mannau lle mae ei angen, gan leihau’r angen am seilwaith ychwanegol.

Mae rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni wedi nodi’r pwynt cysylltu yn nogfen Strategaeth Cysylltiad â’r Grid Cam 1 Green GEN.

Yn ogystal â chysylltu Parc Ynni Nant Mithil â’r rhwydwaith trawsyrru trydan, bydd y llinell newydd hefyd â’r potensial i gysylltu ffermydd gwynt yn y dyfodol sy’n cael eu cynllunio yn Ne Cymru, gan leihau faint o seilwaith ychwanegol fydd ei angen yn y dyfodol. 

Bydd pob un o barciau Bute Energy yn cael ei gysylltu’n unigol â’r llinell uwchben cylched dwbl 132kV newydd arfaethedig. Mae’n debyg y bydd y cysylltiadau lleol hyn yn cael eu gwneud gan ddefnyddio llinellau uwchben a gefnogir ar bolion pren, yn dibynnu ar faint o ynni a gynhyrchir.   Bydd rhagor o wybodaeth ar gael wrth i’r prosiectau ffermydd gwynt esblygu.

Mae Parc Ynni arfaethedig Nant Mithil i fod i ddechrau cynhyrchu trydan erbyn 2028, felly byddai angen i’r cyswllt newydd arfaethedig fod yn ei le erbyn hynny. Mae mwy o wybodaeth ar gael am y parc ynni yn https://nantmithilenergypark.wales/.

Byddai’r Parciau Ynni eraill yn cael eu cysylltu ar ôl Parc Ynni Nant Mithil. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y cysylltiadau posibl yn ein dogfen Strategaeth Cysylltu â’r Grid Cam 1 Green GEN.

Wrth i ni ddatblygu ein prosiectau, rydyn ni’n ystyried effeithiau gweledol y llinellau uwchben a sut gellir lleihau’r rhain drwy lwybro gofalus, er enghraifft ceisio osgoi dynodiadau a threfi a phentrefi pwysig, a’r potensial ar gyfer lliniaru. Rydym hefyd yn ystyried cyfyngiadau ac effeithiau amgylcheddol a thechnegol eraill, gan gynnwys dynodiadau tirwedd, ecoleg ac adareg, hamdden a thwristiaeth, hydroleg, treftadaeth ddiwylliannol, coetir hynafol, coedwigaeth, ffermio a defnyddiau tir eraill.

Rydyn ni’n dilyn Rheolau Holford sydd wedi hen ennill eu plwyf ar gyfer llwybro llinellau uwchben, ac mae’r prif egwyddorion yn cynnwys osgoi cribau a thoeau amlwg; dilyn dyffrynnoedd coediog eang; osgoi aneddiadau ac eiddo preswyl; a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i greu ‘cefnlen’ a sgrinio seilwaith.

Gan weithio gyda’n hymgynghorwyr amgylcheddol, gwnaethom nodi coridorau o dir y gellid eu defnyddio i osod llwybr llinell uwchben rhwng Parc Ynni Nant Mithil a’r rhwydwaith grid cenedlaethol presennol ger Caerfyrddin, gan edrych ar sut y gallai pob un effeithio ar gymunedau lleol, y dirwedd, golygfeydd lleol, bioamrywiaeth, coedwigaeth a threftadaeth ddiwylliannol, perygl llifogydd a defnyddiau tir eraill. 

Yna dewiswyd coridor a ffefrir gennym ar gyfer Green GEN Tywi Wysg a nodi opsiynau llwybr posibl oddi mewn iddo. Yn dilyn rhagor o ymchwil, rydyn ni wedi dewis llwybr sy’n cael ei ffafrio yn y coridor hwnnw ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 

Mae’r llwybr sy’n cael ei ffafrio gennym yn osgoi ac yn ceisio lleihau’r effeithiau posibl ar Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a thirweddau sensitif eraill, ac mae angen cyn lleied â phosibl o seilwaith newydd. 

Credwn fod y llwybr hwn yn sicrhau’r cydbwysedd gorau rhwng ein gofynion technegol ac yn lleihau’r effaith ar yr amgylchedd a’r bobl sy’n byw, yn gweithio ac yn mwynhau treulio eu hamser yn yr ardal.

Gwyddom y gall seilwaith newydd amharu ar gymunedau. Rydyn ni wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i darfu cyn lleied â phosibl ar yr amgylchedd a’r rheini sy’n byw, yn gweithio ac yn mwynhau gweithgareddau hamdden yn agos at ein cynigion.

Mae rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni wedi nodi’r llwybr rydyn ni’n ei ffafrio, a’r opsiynau eraill roedden ni wedi’u hystyried ar gael yn ein Dogfen Llwybro ac Ymgynghori a’n dogfen Strategaeth Cysylltu â’r Grid Cam 1 Green GEN.

Llinellau uwchben foltedd uchel, capasiti uchel yw’r dewis economaidd a dibynadwy profedig ar gyfer trosglwyddo trydan mewn swmp ledled y byd.

Mae gan ddeiliaid trwyddedau IDNO ddyletswyddau dan adran 9 Deddf Trydan 1989 i ddatblygu a chynnal system effeithlon, gydlynol ac economaidd o ddosbarthu trydan a bydd y broses gynllunio a’r rheoleiddiwr ynni, Ofgem, yn craffu ar hyn.   Bydd gan Green GEN Cymru ddyletswydd o dan y drwydded IDNO i sicrhau bod costau’n cael eu lleihau i’r eithaf ac o ganlyniad, bydd angen cydbwyso effeithiau’r cynigion yn ofalus â chostau lliniaru. 

Byddwn yn ystyried gosod llinell uwchben 132kV o dan y ddaear, neu ran o’r llinell honno, mewn amgylchiadau penodol lle na ellir dod o hyd i lwybr addas ar gyfer llinell uwchben oherwydd cyfyngiadau amgylcheddol, technegol neu beirianegol.   Mae ceblau o dan y ddaear fel arfer rhwng saith a 10 gwaith yn ddrutach na llinellau uwchben.  Mae’r costau ychwanegol hyn yn cynnwys costau adeiladu a deunyddiau ychwanegol sy’n ofynnol ar gyfer ceblau o dan y ddaear.

Gan ddibynnu ar fath y dargludydd (gwifr) a’r bylchau rhwng strwythurau, gallai cysylltiad polyn pren 132kV (132,000 folt) gario uchafswm o 200 MW (megawat) o bŵer ac felly ni fyddai gan lwybr polion pren sengl neu ddwbl ddigon o gapasiti i gludo’r holl bŵer y bwriedir ei gynhyrchu gan Barc Ynni Nant Mithil.

Gall y cysylltiad arfaethedig ar beilonau delltog dur gynnwys hyd at 800MW o bŵer.   Mae hyn yn ddigon i gludo’r pŵer o fferm wynt Nant Mithil ac mae’n dal yn gallu cysylltu parciau ynni ychwanegol ar hyd y llwybr a chario’r pŵer i ble bydd yn cael ei ddefnyddio.  Mae’r capasiti ychwanegol hwn yn golygu y gallai datblygwyr eraill hefyd ddefnyddio’r cysylltiad newydd yn y dyfodol, gan leihau’r angen am gysylltiadau ychwanegol ymhellach.

Fel arfer, mae uchder safonol peilon delltog dur i gludo llinell uwchben 132kV yn 27 metr, sef ychydig dros hanner uchder peilon a ddefnyddir i gynnal y llinellau uwchben 400kV foltedd uwch a ddefnyddir ar y rhwydwaith grid cenedlaethol (sy’n 45 metr o uchder fel arfer).

Hyd rhychwant cyfartalog (y pellter rhwng peilonau) yw tua 250m. Mae modd cynyddu neu leihau union uchder y peilonau a’r hydoedd yn dibynnu ar y tir maen nhw’n ei groesi a maint y gwifrau maent yn eu cario.  Byddai angen codi uchder peilonau er mwyn cael mwy o rychwantau.

Rhan allweddol o hyn yw ymgynghori â thirfeddianwyr, rhanddeiliaid a’r cyhoedd i lywio datblygiad y prosiect. Rydym hefyd yn dilyn canllawiau sefydledig ar gyfer llwybro llinellau uwchben, gan ystyried astudiaethau amgylcheddol manwl, ffactorau technegol ac economaidd.  

Mae’n broses gymhleth, ac mae’n rhaid i ni gael cydbwysedd rhwng rhwymedigaethau statudol, gofynion peirianneg, hyfywedd economaidd, yr amgylchedd, a safbwyntiau pobl sy’n byw, yn gweithio, yn mwynhau hamdden ac sy’n pasio drwyddo. 

Ar ôl y rownd gyntaf o ymgynghori, byddwn yn ystyried yr holl adborth a ddaw i law ochr yn ochr ag astudiaethau technegol a pheirianyddol pellach ac Asesiad manwl o’r Effaith Amgylcheddol (EIA).

Byddwn wedyn yn datblygu aliniad llwybr manwl, gan gynnwys lleoliadau peilonau arfaethedig, ardaloedd gweithio a llwybrau mynediad, a fydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus pellach, yn 2024 mae’n debyg.

Mae rhagor o wybodaeth am y broses hon ar gael yn ein dogfen Dull Llwybro ac Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol.

Rydym yn ymwybodol o’r cynigion ar gyfer llwybr beicio newydd o Landeilo i Gaerfyrddin.  Bydd y llwybr beiciau oddeutu 16 milltir o hyd a bydd yn rhedeg ar lwybr rheilffordd segur, ochr yn ochr ag afon Tywi bron. Rydyn ni’n deall y byddai pobl yn hoffi i ni gladdu’r ceblau ar y llwybr beiciau yn hytrach na’u gosod uwchben.  Byddwn yn ystyried yr adborth hwn ac yn ystyried dichonoldeb hyn wrth i ni ddatblygu ein cynigion.

Mae llinellau uwchben 132kV yn gofyn am ganiatâd gan Weinidogion Cymru o dan Reoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) 2016, ac mae hefyd angen Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol.

Rydym yn rhagweld y byddwn yn cyflwyno ein cais i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW) yn gynnar yn 2025. Bydd arolygwyr cynllunio annibynnol wedyn yn cynnal rownd derfynol o ymgynghoriadau statudol cyn gwneud unrhyw benderfyniad ar ein ceisiadau.

Yn y rownd gyntaf hon o ymgynghori, hoffem gael eich barn ar y llwybr llinell uwchben sy’n cael ei ffafrio gennym, ac unrhyw beth yr hoffech i ni ei ystyried wrth gynllunio ble y dylai’r peilonau fynd.

Gallwch roi eich sylwadau i ni drwy’r wefan hon, neu drwy eu hanfon atom, neu drwy ddod i un o’n harddangosfeydd cyhoeddus. Mae’r manylion llawn ar gael yma.

Mae’r prosiect yng nghamau cynnar ei ddatblygiad.  Rydyn ni’n siarad ag amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys Aelodau Seneddol, Aelodau o’r Senedd, Awdurdodau Lleol, Aelodau Etholedig a chyrff statudol fel Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ar ben hynny, rydym wedi bod yn siarad â thirfeddianwyr ers mis Ionawr i drefnu arolygon er mwyn cyfrannu ymhellach at ddatblygu ein cynigion.  Mae’r arolygon hyn yn bwysig oherwydd byddant yn helpu i bennu unrhyw ffactorau y mae angen eu hystyried wrth ddatblygu’r prosiect. Contractwyr arbenigol fydd yn cynnal yr arolygon.

Rydym yng nghamau cynnar datblygiad y prosiect hwn ac nid oes unrhyw benderfyniadau terfynol wedi’u gwneud ynghylch ble fydd y cyswllt na’r peilonau’n mynd.

Ar ôl i ni gael dyluniad terfynol, byddwn yn siarad â’r holl dirfeddianwyr yr effeithir arnynt fesul un, ac am sut y gallwn eu cefnogi.  Byddwn yn gweithio’n galed i leihau’r effeithiau ar eiddo unigol, ond os bydd y dyluniad terfynol yn effeithio ar eich eiddo, byddwn yn trafod pa iawndal sydd ar gael i chi yn unol â’r ddeddfwriaeth bresennol.  Cysylltwch â ni os oes gennych bryder penodol.

Bydd Bute Energy yn sefydlu Cronfa Budd Cymunedol ar gyfer pob un o’i Barciau Ynni. Bydd y gronfa o fudd nid yn unig i bobl leol sy’n agos at y Parc Ynni, ond i bobl ar hyd llwybr cysylltiadau’r grid hefyd.

Bydd gwerth y gronfa yn seiliedig ar faint o ynni a gynhyrchir gan Barc Bute Energy.  Am bob MW o bŵer a gynhyrchir bob blwyddyn, rhoddir £7,500 i’r gronfa.  Bydd y budd hwn yn cael ei rannu rhwng yr ardal o amgylch y parciau ynni a llwybr y cysylltiad grid, gydag oddeutu £5,000 y MW yn mynd i ardal y parc ynni a £2,500 y MW yn cefnogi prosiectau cymunedol ar hyd llwybr y llinell uwchben.

Bydd cyfanswm gwerth y gronfa yn dibynnu ar gapasiti cynhyrchu terfynol y Parciau Ynni.

Ar hyn o bryd rydym yn mapio holl ddata perthnasol y cyfrifiad, gwasanaethau, sefydliadau a grwpiau er mwyn deall yr ardal yn well. Byddwn wedyn yn rhannu’r wybodaeth hon â phobl leol i nodi blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi yn y gronfa i wneud yn siŵr ein bod yn manteisio i’r eithaf ar ei manteision i’r gymuned.

Rhowch wybod i ni pwy sy’n gwneud gwaith gwych yn lle rydych chi’n byw er mwyn i ni allu siarad â nhw.  Rydyn ni eisiau bod yn gymdogion da fel rhan o gymuned ffyniannus.

Bydd y gronfa Budd Cymunedol ar gael ar ôl i’r Parc Ynni ddod yn weithredol.  Yn y cyfamser mae ein tîm yn siarad â phobl a sefydliadau lleol am y prosiectau, y grwpiau a’r gwasanaethau maen nhw’n ymwneud â nhw a sut gallwn ni helpu.

Bydd y prosiect hwn yn galluogi cynhyrchu carbon isel i gael ei gysylltu â’r rhwydwaith trydan ac â’r cartrefi a’r busnesau lle rydym yn ei ddefnyddio.  Unwaith y bydd ar waith, cynhyrchu ynni gwynt yw un o’r ffurfiau rhataf o gynhyrchu trydan a bydd y prosiect hwn yn cyfrannu at reoli ein prisiau ynni yn y dyfodol.

Nid oes unrhyw benderfyniadau wedi’u gwneud eto ynghylch sut y bydd y Gronfa Budd Cymunedol yn cael ei gweinyddu. Ond rydym am wneud yn siŵr bod cynifer o bobl, grwpiau a darparwyr gwasanaethau lleol â phosibl yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi yn y gronfa. 

Yr ydym yn gwmni Cymreig ac yr ydym wedi ymrwymo i fuddsoddi yng Nghymru a chefnogi economi Cymru. Rydym yn dal ar gam cynnar yn natblygiad y prosiect, ond byddwn yn darparu cyfleoedd i gadwyn gyflenwi Cymru lle bynnag y bo modd.

Mae Meysydd Trydanol a Magnetig (EMF) yn cael eu cynhyrchu pan fydd trydan yn cael ei ddefnyddio neu ei drosglwyddo.  Mae EMF cefndirol yn bresennol yn y rhan fwyaf o gartrefi.  Maent yn cael eu cynhyrchu gan wifrau’r cartref, offer trydanol, ceblau dosbarthu foltedd isel sy’n cludo trydan ar hyd strydoedd a chan linellau pŵer foltedd uchel ac is-orsafoedd.

Cewch ragor o wybodaeth am EMF ar wefan www.emfs.info.

Gall llinellau pŵer foltedd uchel gynhyrchu sŵn o dan rai amodau.

  • Yn gyffredinol, mae sŵn clywadwy o ddargludyddion a ffitiadau llinellau uwchben naill ai’n “gracl” neu’n “hym”. Mae’n digwydd yn bennaf mewn tywydd gwlyb, yn enwedig mewn niwl a glaw.
  • Gall sŵn godi hefyd o ganlyniad i’r gwynt yn chwythu heibio’r llinell neu’r peilonau.

Bydd effaith sŵn yn cael ei hasesu fel rhan o’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol ac efallai y bydd mesurau lliniaru’n cael eu cynnig pan fydd yn cael ei nodi fel mater.

Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) i rym yn 2015.  Mae’r Ddeddf yn nodi cyfres o nodau llesiant i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru er mwyn sicrhau bod gan genedlaethau’r dyfodol o leiaf yr un ansawdd bywyd ag sydd gennym ar hyn o bryd.  Bwriad y ddeddf yw sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gwneud penderfyniadau gwell i ystyried y tymor hir, atal problemau rhag codi ac ystyried a chynnwys pobl o bob oed ac amrywiaeth wrth wneud penderfyniadau.

Mae Bute fel cwmni sydd wedi’i leoli yng Nghymru, er nad yw’n gorff cyhoeddus, yn ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol o ddifri ac mae’n cael ei ystyried yn rhan hanfodol o bob penderfyniad a wneir pan fyddwn yn datblygu ein prosiectau.  Mae datblygu ynni adnewyddadwy carbon isel newydd yn cefnogi uchelgeisiau’r Ddeddf yn uniongyrchol mewn perthynas â Chymru ffyniannus a chadarn.

Wrth i ni ddatblygu ein prosiectau, rydym yn ystyried yn ofalus y nodau llesiant a nodir yn y Ddeddf a’r effeithiau y gallem eu cael ar yr ardal, ac yn ceisio osgoi/lleihau effeithiau ar gymunedau a’r amgylchedd.  Lle nad yw hyn yn bosibl, byddwn bob amser yn ceisio lliniaru’r effeithiau hyn.  

Ar ben hynny, rydym yn datblygu pecyn cynhwysfawr o fanteision cymunedol.  Byddwn yn buddsoddi mewn sgiliau a datblygu ar gyfer swyddi di-garbon y penderfynwn arnynt.  Bydd ein safleoedd yn cefnogi 55,000 o flynyddoedd gwaith cyfwerth ag amser llawn a byddwn yn buddsoddi mewn cynlluniau hyfforddi a phrentisiaeth lleol o amgylch ein safleoedd.  Drwy dyfu’r gadwyn gyflenwi ynni adnewyddadwy, gallwn fanteisio i’r eithaf ar gyflogaeth a manteision lleol yn y tymor hir.  Bydd ein prosiectau’n sicrhau manteision ehangach i gefnogi cymunedau lleol ar ffurf cronfeydd buddsoddi cymunedol sy’n werth dros £800m drwy gydol oes ein prosiectau.  Yn seiliedig ar bobl leol, bydd ein cyllid yn canolbwyntio ar wella mynediad at weithgareddau hamdden, iechyd a lles, gwella’r ddarpariaeth addysg leol ar yr un pryd â chreu llwybrau newydd i gyflogaeth.

Rydym yn ymgynghori nawr er mwyn clywed barn pobl ar y llwybr llinell uwchben sy’n cael ei ffafrio gennym, ac unrhyw beth yr hoffech i ni ei ystyried wrth gynllunio ble y dylai’r peilonau fynd.

Rydym wedi cyhoeddi manylion ein cynigion ar wefan ein prosiect a byddwn yn cynnal cyfres o arddangosfeydd cyhoeddus a gweminarau i siarad â phobl er mwyn iddynt allu cael rhagor o wybodaeth am ein cynlluniau a gofyn cwestiynau i dîm y prosiect.

Yn dilyn y rownd gyntaf hon o ymgynghori â’r cyhoedd, byddwn yn ystyried yn ofalus yr holl adborth a gawn, ynghyd ag adroddiadau o’n harolygon amgylcheddol a thechnegol.

Bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu dyluniad manwl ac aliniad ar gyfer y llinell uwchben newydd, gan gynnwys lleoliadau ar gyfer tyrau, llwybrau mynediad ac ardaloedd gwaith.

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad yn crynhoi’r adborth a gafwyd yn y rownd gyntaf hon o ymgynghori a sut mae hyn wedi dylanwadu ar ein cynigion.

Byddwn wedyn yn cynnal Asesiad Effaith Amgylcheddol manwl ac yn cynnal ail rownd o ymgynghoriad cyhoeddus, er mwyn i bobl allu rhoi eu barn i ni ar yr aliniad llwybr manwl.

Ar ôl ystyried yr adborth a geir yn yr ail rownd o ymgynghori, byddwn yn cwblhau ein cynigion ac yn cyflwyno ceisiadau am ganiatâd i Weinidogion Cymru yn gynnar yn 2025.

Wedyn bydd Gweinidogion Cymru yn cynnal rownd derfynol o ymgynghoriadau statudol cyn gwneud unrhyw benderfyniad ar ein ceisiadau.

Bydd y cysylltiad ar waith i gefnogi dyddiad cysylltu dan gontract y Parc Ynni yn 2028.

Gallwch gysylltu â thîm y prosiect yn:

  • Ffôn: 0800 3777 339 (yn ystod oriau swyddfa 9 tan 5/peiriant ateb y tu allan i oriau)
  • E-bost: info@greengentowyusk.com