Skip to content

Rydym ni eisiau gwneud yn siŵr bod gan Gymru’r ynni sydd ei angen arni mewn byd Sero Net.

Mae potensial di-ben-draw i ynni adnewyddadwy yng Nghymru – yn enwedig o’r gwynt sy’n chwythu ar draws ein bryniau a’n mynyddoedd. Ond mae angen i ni sicrhau bod yr ynni gwyrdd sy’n cael ei gynhyrchu yn cyrraedd y cartrefi, ysbytai, ysgolion, busnesau a chymunedau sydd ei angen yng ngweddill Cymru a thu hwnt.

Adeiladwyd llawer o’r seilwaith trydan presennol yng Nghymru flynyddoedd lawer yn ôl i gludo trydan o hen orsafoedd pŵer tanwydd ffosil yn y gogledd a’r de. Nid oes gan y rhwydwaith presennol yng Nghanolbarth Cymru ddigon o gapasiti i gysylltu’r holl ynni adnewyddadwy newydd sydd ei angen arnom ar gyfer ein cartrefi a’n busnesau, yn lleol ac yn genedlaethol. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn cydnabod bod angen seilwaith newydd arnom i alluogi mwy o ynni adnewyddadwy, er mwyn rhoi diwedd ar ddefnyddio tanwyddau ffosil. Gall ein cynlluniau ar gyfer Cysylltiad Tywi Wysg helpu i greu dyfodol cadarnhaol a glân i bob un ohonom.

Green GEN Tywi Wysg

Mae ein hail ymgynghoriad anstatudol ar y cynigion ar gyfer Green GEN Tywi Wysg (a gynhaliwyd rhwng 13 Mawrth ac 8 Mai 2024) wedi dod i ben. 

Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad ac a roddodd adborth. 

Bydd yr adborth rydym wedi'i gael gan gymunedau a sefydliadau arbenigol yn ail rownd yr ymgynghoriad yn ein helpu i ddeall unrhyw effeithiau a manteision posibl nad ydym efallai wedi’u hystyried yn ein gwaith hyd yma, ac i lywio ein gwaith yn y dyfodol. 

Er bod yr ymgynghoriad wedi dod i ben, bydd tîm y prosiect yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a thirfeddianwyr wrth i’r prosiect ddatblygu. 

Cysylltu ynni glân a gwyrdd o eneraduron adnewyddadwy yng Nghymru â’r rhwydwaith trawsyrru cenedlaethol.

Cysylltiad trydan 132kV newydd yw Green GEN Tywi Wysg, a fydd yn cludo ynni glân a gwyrdd o eneraduron adnewyddadwy yng Nghymru i’r rhwydwaith trawsyrru cenedlaethol. 

Bydd cysylltiad arfaethedig Tywi Wysg yn cysylltu Parc Ynni Nant Mithil Bute Energy, a fydd yn cynhyrchu ynni gwyrdd, glân yn ardal Coedwig Maesyfed, â’r grid cenedlaethol ger Llandyfaelog, Sir Gaerfyrddin.

Yn bwysig, bydd prosiectau ynni gwyrdd eraill – gan gynnwys Parciau Ynni arfaethedig Bute Energy, Aberedw, a Bryn Gilwern – hefyd yn gallu cysylltu â llinell arfaethedig Green GEN Tywi Wysg, gan leihau faint o seilwaith ychwanegol fydd ei angen yn y dyfodol. Rhagwelir y bydd y ddau barc ynni yn defnyddio llinellau uwchben cylched sengl sy’n cael eu cynnal ar bolion pren i gysylltu â Green GEN Tywi Wysg.

Gallai Green GEN Tywi Wysg hefyd ganiatáu cysylltu prosiectau cymunedol yn uniongyrchol, gan leihau’r pwysau ar y grid trydan presennol, cefnogi cadernid ynni, busnesau gwyrdd a galluogi gwres gwyrdd a chyflwyno cerbydau trydan ledled Cymru – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

Ein cynigion gwreiddiol

Yn ystod gwanwyn 2023, fe wnaethom ymgynghori â phobl leol ynghylch y llwybr rydym ni’n ei ffafrio ar gyfer Green GEN Tywi Wysg.

Ein cynnig gwreiddiol oedd llinell uwchben cylched dwbl, wedi’i chario ar beilonau dur, drwy gydol y llwybr.

Ein cynigion diwygiedig

Gwnaethom ystyried yn ofalus yr holl adborth a gafwyd yn ein rownd gyntaf o ymgynghori, ynghyd ag asesiadau amgylcheddol a thechnegol pellach. Rydym bellach wedi adolygu ein cynlluniau ac wedi nodi aliniad drafft y llwybr sy’n dangos ble y gallid lleoli’r seilwaith.

Rydym ni wedi gwneud nifer o newidiadau, gan gynnwys y canlynol:

  • llinell uwchben cylched sengl sy’n cael ei chynnal ar bolion pren rhwng Parc Ynni Nant Mithil a gorsaf newid newydd wrth droed Bryn Aberedw; 
  • darn o gebl o dan y ddaear lle mae’r llwybr yn croesi Afon Tywi ger Llanarthne, a
  • rhai newidiadau i’r llwybr mewn mannau eraill.

Lleisio’ch barn

Mae ein hail ymgynghoriad anstatudol ar y cynigion ar gyfer Green GEN Tywi Wysg (a gynhaliwyd rhwng 13 Mawrth ac 8 Mai 2024) wedi dod i ben. 

Bydd yr adborth a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori nawr yn cael ei ddadansoddi a’i ystyried gan dîm y prosiect, ochr yn ochr ag asesiadau technegol ac amgylcheddol, ac arolygon pellach. 

Cofrestrwch i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y prosiect, gan gynnwys manylion yr ymgynghoriad nesaf.

Gallwch weld aliniad drafft y llwybr arfaethedig ar ein map rhyngweithiol yma

Find out more and get involved: